Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., se sídlem Švabinská 279, 338 08  Zbiroh, dále označována jako „Colloredo-Mannsfeld“, „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře. Přesný rozsah uvádíme níže.

 

Kontaktní formuláře

Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchováváme tak dlouho, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

Ochrana osobních údajů

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu sekretariat@lesyzbiroh.cz. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Tuto volbu proveďte kliknutím na odkaz Odhlásit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním, opravit či doplnit tyto údaje, požadovat omezení jejich zpracování či výmaz, vznést námitku či stížnost proti zpracování, požadovat přenesení těchto údajů, přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, a další práva a to v rozsahu a s omezeními, která vyplývají z GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zvláště proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. K tomu primárně slouží výše zmíněná volba Odhlásit v každém e-mailovém obchodním sdělení. Námitku je také možné podat přímo a to prostřednictvím e-mailu na adrese sekretariat@lesyzbiroh.cz. V případě, že Vaše námitka bude směřovat proti jinému zpracování než za účelem přímého marketingu, zvážíme, zda nepřevažují závažné oprávněné důvody pro zpracování, a případné zamítnutí námitky Vám bude zdůvodněno. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce

Správce, tj. Colloredo-Mannsfeld, můžete kontaktovat na emailu: sekretariat@lesyzbiroh.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a Colloredo-Mannsfeld monitorována.